Then
Now

The Spasskaya Tower of the Moscow Kremlin

The Spasskaya Tower was built in 1491 by the Italian architect Pietro Antonio Solari